CERTIFIERAD VÅRDBITRÄDE

Utbilda dig till vårdbiträde via Academy Online redan idag!  

Vårdbiträdesutbildningen vid Academy Online är en digital yrkesutbildning som beräknas till som minst 900 timmar teori, vilket motsvarar en total studietid på 25 veckor om du studerar på heltid. Det är en utbildning som för dig som vill jobba med människor inom vård och omsorg, äldreomsorg eller hemtjänst, eller som arbetar inom omvårdnad eller omsorg och vill utveckla dina kunskaper och erhålla utbildningsbevis. Utbildningen ges inte på gymnasial nivå och ingår inte i Vård- och omsorgscollege. Den bygger på de kompetensmål för personal inom vård- och omsorg som tagits fram av Socialstyrelsen. 

I utbildningen kommer du bland annat få lära dig grundläggande omvårdnad, vårdhygien, fysiologi, hälso- och sjukdomskunskap samt bemötande och kommunikation. Vårdbiträden är ett viktigt komplement i den svenska vård-och omsorgen och relevant utbildning och formell kompetens får du större konkurrenskraft på arbetsmarknaden, möjlighet till en bättre löneutveckling och bättre förutsättningar att genomföra ett arbete där du känner meningsfullhet och glädje. Du kommer få med dig kunskap om vad det kan innebära att arbeta som vårdbiträde, hur du möter människor i olika livssituationer och hur du på ett professionellt sätt vårdar människor i omsorgssituationer.    

Utbildningen är helt digital och kräver inte närvaro eller en viss studietakt utan bygger helt på ditt eget intresse för att lära dig. Du studerar med eget ansvar och väljer själv hur du vill lägga upp din tid. Alla föreläsningar är förinspelade vilket gör att du kan se dem när du vill och hur många gånger du vill. Eftersom du studerar i egen takt kan du själv planera in ledigheter, jobb eller annan utbildning när det passar dig, eller göra uppehåll om du önskar för att sedan återuppta dina studier när du vill.   

Utbildningen är uppdelad i sju delar, moduler, där varje modul inkluderar instuderingsuppgifter, inläsningsmaterial och föreläsningar. Efter att du påbörjat en modul har du tillgång till materialet i ett år. Varje modul avslutas med ett prov och sista modulen avslutas med en skriftlig inlämningsuppgift med diskuterande frågor. Efter att du gjort klart en modul och blivit godkänd på provet får du tillgång till nästa modul.   

Utöver den digitala utbildningen ska du även genomföra en praktisk HLR-utbildning. Allt obligatoriskt kursmaterial är digitalt och kostnadsfritt, förutom HLR-utbildning som du själv får välja var du vill gå. Ibland görs det genom tidigare/nuvarande arbete eller via en extern utbildare.    

Innan du sedan börjar arbeta behöver du även se till att du är vaccinerad (vilket du bekostar själv) och att du har ett uppdaterat privat försäkringsskydd.  

Efter avslutad utbildning är målen att du ska ha goda kunskaper och förutsättningar för att jobba som vårdbiträde och kunna möta arbetsgivare med goda kvalifikationer. Du ska känna lugn och nyfikenhet inför ditt arbete, liksom trygghet i möten med vårdtagare i din yrkesroll. Du ska på ett säkert sätt kunna utföra ditt jobb, och bemöta och kommunicera på ett effektivt och professionellt sätt, med vårdtagare såväl som chefer och kollegor.  

Antagningskrav:

För att kunna genomföra utbildningen behöver du ha:

● Fyllt 18 år

● Svensk grundskolekompetens eller motsvarande (det är till fördel om du även har gymnasiekompetens)

● Goda kunskaper i svenska språket (läsförståelse och skrift)

● Tillgång till dator, mobiltelefon eller surfplatta med internetanslutning

 Genom din anmälan intygar du att ovan stående krav är uppfyllda.

ATT STUDERA TILL VÅRDBITRÄDE INNEBÄR ATT:

- Du startar din utbildning när du vill
- Du studerar hur du vill, med dator, läsplatta eller mobiltelefon
- Du avgör själv studietakten
- Du studerar var du vill

KURSPORTALEN

Du får tillgång till inspelade föreläsningar i vår kursportal där du träffar vår kursledare. Du kommer att få ta del av skärminspelade föreläsningar i Powerpoint.

Själva föreläsningsmaterialet har du även tillgång till i kursportalen när det är dags att göra övningsuppgifter och inlämningsuppgifter som skickas in för granskning av vår personal som därefter ger dig feedback.

I kursportalen finns det ett Forum där du kan diskutera och fråga andra kursdeltagare och lärarna om kursinnehållet. Du kommer under studietiden att ha kontakt med kursledaren om du stöter på frågor eller problem samt när du får återkoppling på dina inlämningsuppgifter. Interaktivitet genom chat, mail och telefon. Kontinuerligt i kursmaterialet finns övningsuppgifter och inlämningsuppgifter så att du löpande kan stämma av att du tillgodogjort dig materialet på ett bra sätt.

Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

KURSPLAN

1 INLEDNING
2 LITTERATUR OCH WEBBSIDOR
3 VÅRDEN I SVERIGE IDAG
4 OLIKA YRKESROLLER
5 INLEDANDE BEGREPP
6 LAGAR, REGLER, ANSVAR
7 SEKRETESS

8 SAMARBETE
9 GRUPPDYNAMIK
10 KOMMUNIKATION
11 OLIKA SÄTT ATT KOMMUNICERA
12 SBAR
13 AKTIVT LYSSNANDE

14 ETISKA BEGREPP
15 FÖRSTÅELSE & FÖRDOM
16 RÄTT & FEL
17 BEMÖTANDE 1
18 BEMÖTANDE 2
19 ATT VARA PROFESSIONELL

20 HÄLSA
21 FRISKVÅRD & HÄLSOVÅRD  
22 FUNKTIONSFÖRMÅGA  
23 ANATOMI, FYSIOLOGI & BIOLOGI
24 CELLEN
25 HJÄRNA OCH NERVSYSTEM
26 SENSORISKA FUNKTIONER
27 RÖRELSEAPPARATEN
28 HJÄRTA, KÄRL & BLODOMLOPP
29 ANDNING & LUNGOR
30 NJURAR & URINVÄGAR
31 MAG-TARMKANALEN
32 NÄRINGSUPPTAG
33 HORMONER & STYRNING  
34 FORTPLANTNINGSSYSTEMEN
35 PSYKOLOGI

37 OHÄLSA & OHÄLSOSAMHET
38 SJUKDOMSKUNSKAP  
39 PATOFYSIOLOGI
40 INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR
41 INFEKTIONER
42 SJUKDOMAR I CELLEN
43 NEUROLOGISKA SJUKDOMAR
44 SJUKDOMAR I SENSORISKA ORGAN
45 SJUKDOMAR I SKELETT
46 SJUKDOMAR I LEDER
47 SJUKDOMAR I MUSKLER
48 SJUKDOMAR I BLODET
49 SJUKDOMAR I HJÄRTA OCH KÄRL
50 SJUKDOMAR I HJÄRNAN
51 SJUKDOMAR I LUNGORNA
52 SJUKDOMAR I NJURAR & URINVÄGAR
53 SJUKDOMAR I MAG-TARMKANALEN
54 SJUKDOMAR I LEVER, GALLA & BUKSPOTTKÖRTEL
55 SJUKDOMAR I ÄMNESOMSÄTTNING & NÄRINGSUPPTAG
56 ENDOKRINA SJUKDOMAR
57 SJUKDOMAR I FORTPLANTNINGSSYSTEM
58 SJUKDOMAR I HUDEN
59 TRAUMA & FÖRSTA HJÄLPEN
60 L-ABCDE
61 HLR (vuxen)

62 VÅRDHYGIEN DEL 1
63 OMVÅRDNAD
64 UNDERSÖKNING

65 VÅRDHYGIEN DEL 2
66 ERGONOMI
67 FÖRFLYTTNINGSTEKNIK
68 LÄKEMEDEL
69 REPETITION
70 AVSLUTNING


ACCESS

Från det att du börjar studera en kurs har du tillgång till materialet under ett år.

CERTIFIERAD
När du gjort alla övningar och inlämningsuppgifter samt avklarat examen skickar vi dig ett Certifikat.
KUNDNÖJDHET
Vi är lyhörda för våra kunders omdömen och kommer därför att maila dig en kort enkät efter avslutad kurs.

KOMPETENSMÅL

Efter avslutad utbildning är målen att du ska ha/kunna:

●       Kunskap om andra yrkesgruppers arbete och ansvar inom vård och omsorg
●       Identifiera behov av kontakt med andra yrkesgrupper inom vård och omsorg
●       Genomföra insatser efter instruktioner från andra yrkesgrupper
●       Stödja vårdtagare i kontakt med aktörer inom hälso-och sjukvård
●       Kunskap om hälso-och sjukvårdens organisation
●       Kunskap om lagar och regler som styr hälso- och sjukvården
●       Kunskap om hur samarbete och samverkan påverkar kvalitén på vård och omsorg
●       Bidra till fungerande samarbete
●       Identifiera och reflektera över etiska dilemman
●       Ta hänsyn till vårdtagares livssituation
●       Ta hänsyn till autonomi och integritet
●       Skapa förutsättningar till delaktighet
●       Bemöta personer med respekt och på lika villkor
●       Visa anpassat bemötande
●       Ge omvårdnad på lika villkor
●       Använda anpassad kommunikation
●       Föra samtal som stöttar vårdtagare i vardagen
●       Skapa förutsättningar för vårdtagare att kommunicera med närstående och personal
●       Arbeta efter personcentrerad vård och individuellt perspektiv
●       Identifiera egenvårdsbehov
●       Stötta vårdtagare i egenvård
●       Identifiera kostrelaterade risker och behov
●       Identifiera behov av och förmåga till fysisk aktivitet
●       Kunskap om hur funktionsförmåga kan bevaras eller förbättras
●       Identifiera behov av stöd i ADL
●       Identifiera risker och behov i ADL
●       Stötta vårdtagare med ohälsa och sjukdom, såväl psykisk som fysisk, i ADL
●       Stötta vårdtagare i förflyttning med och utan hjälpmedel
●       Kunskap om förflyttningstekniker och hjälpmedel
●       Kunskap om faktorer som påverkar hälsa, ohälsa och sjukdom
●       Kunskap om anatomi, fysiologi och patofysiologi som har betydelse för det dagliga arbetet
●       Kunskap om hur sjukdom (fysisk och psykisk), skador och olyckor kan förebyggas
●       Identifiera tecken på förändring i vårdtagares hälsotillstånd
●       Identifiera tecken på sjukdom och ohälsa, såväl psykisk som fysisk
●       Kunskap om behandlingar vid sjukdom (fysisk och psykisk) och skada
●       Utföra omvårdnads- och vårdåtgärder utifrån instruktioner från andra yrkesgrupper
●       Identifiera behov av omvårdnads- och vårdåtgärder
●       Genomföra anpassade omvårdnads- och vårdåtgärder
●       Kunskap om hur läkemedel kan påverka hälsotillstånd och funktionsförmåga inklusive tecken på biverkningar
●       Kunna hantera läkemedel, göra rimlighetsbedömningar och identifiera risker vid läkemedelshantering och administrering
●       Kunskap om vårdhygien
●       Kunskap om smittsamma sjukdomar och smittspridning
●       Kunskap om hygien vid livsmedelshantering
●       Stötta vårdtagares användande av tekniska hjälpmedel
●       Använda digitala medier som finns på arbetsplatsen för planering och dokumentation
●       Föra journal/dokumentera med hänsyn till vårdtagarens integritet
●       Använda dokumentation för att planera, genomföra och följa upp insatser
●       Kunskap om kvalitetsarbete och avvikelserapportering
●       Kunna bidra till förbättring och lärande på arbetsplatsen
●       Kunskap om hur arbetsskador kan förebyggas

KURSPORTALEN

Du läser kursen i vår kursportal när du vill. Där finns skärminspelade föreläsningar, stillbilder från föreläsningarna, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Du gör allt i kursportalen inkl slutprovet.

MÅLGRUPP

Utbildningen är gjord för dig som vill studera var du vill, när du vill och hur du vill. Du har tillgång till kursmaterialet oavsett teknikplattform, t ex stationär dator, laptop, surfplatta eller mobiltelefon. Eftersom kursen bedrivs i din valda studietakt går det utmärkt att kombinera utbildningen med arbete. Du väljer också själv när du vill starta kursen. Inga förkunskaper behövs om det inte anges att du måste ha läst en viss modul eller kurs innan.

EXAMEN

Efter godkända inlämningsuppgifter och examensarbete har du uppnått kraven för Certifierad Vårdbiträde.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Här ovan hittar du en detaljerad kursplan. Du får tillgång till skärminspelade föreläsningar, filmer, stillbilder från föreläsningarna, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Övningsuppgifterna är till för att du ska träna med nyss genomgånget material. Dessa skickas inte in. Inlämningsuppgifterna skickas in för granskning av vår personal och sedan får du återkoppling på dessa.

Du läser i valfri studietakt men om heltid ca 6 veckor.

KURSAVGIFT

Kursavgiften för utbildningen till Certifierad Vårdbiträde är 9 500 kr inkl. moms. Betalning i förskott mot faktura med 1357 kr inkl moms per modul eller hela utbildningen mot en faktura.

I kursavgiften ingår:
- Föreläsningsmaterial i Kursportalen genom skärminspelningar
- Övningsuppgifter
- Inlämningsuppgifter
- Kontinuerlig support via mail och telefon samt yrkesvägledning
- Utfärdande och utskick av examensbevis

SUPPORT

Om du under dina studier stöter på frågor eller problem kan du maila på support@academyonline.se så hjälper vi dig.

FRÅGOR

Om du har frågor innan du gör din anmälan maila dessa till support@academyonline.se
Du kan också ringa på 0775-544000 vx.

ANMÄLAN

Vi behöver få in din anmälan skriftligen via kontaktformuläret nedan eller via mail till support3@academyonline.se
Ange vilken yrkesutbildning eller kurs anmälan avser.