CERTIFIERAD UNDERSKÖTERSKA INRIKTNING VÅRDAVDELNING

OBS! ANTAGNINGSTOPP PÅ DENNA UTBILDNING

Det här är en utbildning som för dig som vill jobba med människor inom vård och omsorg, är intresserad av hälsa och vill lära dig om arbete inom vården. Undersköterskor är konstant efterfrågade på arbetsmarknaden och med relevant utbildning får du större konkurrenskraft och bättre förutsättningar att genomföra ett arbete där du känner meningsfullhet och glädje.

I utbildningen kommer du bland annat få lära dig grundläggande omvårdnad, vårdhygien, hälso- och sjukdomskunskap samt bemötande och kommunikation. Du kommer få med dig kunskap om vad det kan innebära att arbeta som undersköterska på en vårdavdelning, hur du möter människor i olika livssituationer och hur du på ett professionellt sätt vårdar människor i omvårdnadssituationer.

Utbildningen innehåller tre veckors praktik parallellt med inlämningsuppgifter och praktikplatsuppgifter för att träna praktiska moment. Du får själv välja och ordna din praktikplats där du önskar.

Efter avslutad utbildning är målen att du ska ha goda kunskaper och förutsättningar för att jobba som undersköterska och kunna möta arbetsgivare med goda kvalifikationer. Du ska känna lugn och nyfikenhet inför ditt arbete, liksom trygghet i möten med vårdtagare i din roll som undersköterska. Du ska på ett säkert sätt kunna utföra ditt jobb, och bemöta och kommunicera på ett effektivt och professionellt sätt, med vårdtagare såväl som chefer och kollegor.

Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

ATT STUDERA TILL UNDERSKÖTERSKA MED INRIKTNING VÅRDAVDELNING INNEBÄR ATT:

- Du startar din utbildning när du vill
- Du studerar hur du vill, med dator, läsplatta eller mobiltelefon
- Du avgör själv studietakten
- Du studerar var du vill

KURSPORTALEN

Du får tillgång till inspelade föreläsningar i vår kursportal där du träffar vår kursledare. Du kommer att få ta del av skärminspelade föreläsningar i Powerpoint.

Själva föreläsningsmaterialet har du även tillgång till i kursportalen när det är dags att göra övningsuppgifter och inlämningsuppgifter som skickas in för granskning av vår personal som därefter ger dig feedback.

I kursportalen finns det ett Forum där du kan diskutera och fråga andra kursdeltagare och lärarna om kursinnehållet. Du kommer under studietiden att ha kontakt med kursledaren om du stöter på frågor eller problem samt när du får återkoppling på dina inlämningsuppgifter. Interaktivitet genom chat, mail och telefon. Kontinuerligt i kursmaterialet finns övningsuppgifter och inlämningsuppgifter så att du löpande kan stämma av att du tillgodogjort dig materialet på ett bra sätt.

Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

KURSPLAN


 • Kapitel 1 - Inledning
 • Vård och omsorg
 • Undersköterskans funktion
 • Kapitel 2 - Litteratur, webbsidor
 • Referenslitteratur
 • 1177
 • Vårdhandboken
 • Kapitel 3 - Vården i Sverige idag
 • Region
 • Slutenvård
 • Primärvård
 • Kommun
 • Särskilt boende
 • Hemsjukvård
 • Kapitel 4 - Olika yrkesroller
 • Läkare
 • Sjuksköterska
 • Undersköterska
 • Vårdbiträde
 • Fysioterapeut
 • Arbetsterapeut
 • Kurator
 • Psykolog
 • Dietist
 • Kapitel 5 - Inledande begrepp
 • Vårdbegrepp
 • Vårdens språk
 • Latin
 • Kapitel 6 - Lagar, regler, ansvar
 • Hälso- och sjukvårdslag
 • Patientlag
 • Patientsäkerhetslag
 • Patientdatalag
 • Lag om dataintrång
 • Lex Maria
 • Lex Sara
 • Lex Maja
 • Tvångsvård
 • Smittskyddslag
 • Lag om särskilt stöd
 • Inspektionen för vård och omsorg
 • Anmälningsplikt
 • Kapitel 7 - Sekretess
 • Innebörd
 • Konsekvenser
 • Övningsuppgifter modul 1
 • Inlämningsuppgift modul 1


 • Kapitel 8 - Samarbete
 • Varför är samarbetet nödvändigt?
 • Hur samarbetar jag?
 • Med- och motarbete
 • Teamarbete
 • Kapitel 9 - Gruppdynamik
 • Professionell eller privat förhållning
 • Jaget i gruppen
 • Roller
 • Ledare
 • Grupptryck
 • Att stå för sin sak
 • Kapitel 10 - Kommunikation
 • Formell/Informell
 • Strukturerad/Spontan
 • Verbal kommunikation
 • Icke-verbal kommunikation
 • Jag-budskap
 • Våga fråga!
 • Bekräfta, upprepa
 • Språken vi använder
 • Kapitel 11 - Olika sätt att kommunicera
 • Muntligt
 • Skriftligt
 • Tecken
 • Visuell
 • Taktil
 • Kapitel 12 - SBAR
 • Status/Situation
 • Bakgrund
 • Aktuellt
 • Rekommendation
 • Kapitel 13 - Aktivt lyssnande
 • Övning ger mersmak
 • Läkande berättande
 • Att vara professionell lyssnare
 • Spegling
 • Bekräftande
 • Cirkulära frågor
 • Övningsuppgifter modul 2
 • Inlämningsuppgift modul 2


 • Kapitel 14 - Etiska begrepp
 • Etik
 • Moral
 • Integritet
 • Autonomi
 • Kränkning
 • Respekt
 • Självrespekt
 • Bekräftelse
 • Kapitel 15 - Fördomar
 • Förståelse
 • Förförståelse
 • Fördom
 • Kapitel 16 - Rätt och fel
 • Svåra beslut
 • Vem ska ha rätt?
 • Göra det rätta
 • Kapitel 17 - Bemötande
 • En färdighet
 • Närvaro
 • Tala med, aldrig om
 • Att beskriva handling
 • Förstår vi varandra?
 • Är vi överens?
 • Blev det bra?
 • Kapitel 18 - Att vara professionell
 • Innebörd
 • Professionell, personlig, privat
 • Utmaningar
 • Att vara i en roll
 • Tillvägagångssätt
 • Kapitel 19 - Det individuella perspektivet
 • Upplevelser
 • Perspektiv
 • Erfarenheter
 • Övningsuppgifter modul 3
 • Inlämningsuppgift modul 3


 • Kapitel 20 - Hälsa
 • Definition
 • Att vara hälsosam
 • Hälsokorset
 • Kapitel 21 - Friskvård
 • Att vårda det friska
 • Kapitel 22 - Funktionsförmåga
 • Funktionsvariationer
 • Fysiska
 • Mentala
 • Kapitel 23 - Anatomi, Fysiologi, Biologi
 • Hjärna och nervsystem
 • Andning och lungor
 • Hjärta, kärl, blodomlopp
 • Mag- och tarmkanalen och näringslära
 • Kapitel 24 - Psykologi
 • Depression, ångest
 • Psykossjukdom
 • Psykosomatiska symptom
 • Övningsuppgifter modul 4
 • Inlämningsuppgift modul 4


 • Kapitel 25 - Sjukdomskunskap
 • Inflammation
 • Infektion
 • Hypo/hyper
 • Sjukdomar i hjärnan
 • Hjärt- och kärlsjukdom
 • Lungsjukdom
 • Sjukdomar i mag-tarmkanalen
 • Sår
 • Kapitel 26 – Omvårdnad
 • Egenvård
 • Basal omvårdnad
 • Nutrition
 • Hygien
 • Omvårdnad neurologi
 • Hjärtsjukdom
 • Lungsjukdom
 • Pre- och post operativt
 • Kapitel 27 – Undersökningar/provtagning
 • Bedömningar och skattningar
 • Andning
 • Puls
 • Blodtryck
 • EKG
 • Blodprov
 • Temperatur
 • Urinkateter
 • Munvård
 • Sårvård
 • Tarmfunktion
 • Kapitel 28 - Omvårdnadsbemötande
 • Rätt kommunikation
 • Rätt handling
 • Kapitel 29 - Akut sjukdom
 • Allergi
 • Hjärtstopp
 • Andningsstopp
 • Hypoglykemi
 • Stroke
 • Trauma
 • Kapitel 30 – ABCDE & NEWS
 • Airway
 • Breathing
 • Circulation
 • Disability
 • Exposure
 • Andningsfrekvens
 • Syremättnad
 • Temperatur
 • Systoliskt blodtryck
 • Puls/hjärtslag
 • Medvetandegrad
 • Kapitel 31 - HLR
 • HLR-rådets riktlinjer vuxna
 • Barn
 • Teoretisk HLR
 • Praktisk HLR
 • Hjärtstartare
 • Eftervård
 • Övningsuppgifter modul 5
 • Inlämningsuppgift modul 5


 • Kapitel 32 - Läkemedel, ansvar
 • Samma läkemedel, olika namn
 • Verkan/Biverkan
 • Kapitel 33 - Delegering
 • Innebörd
 • Kontroll
 • Kapitel 34 - Vårdhygien, smittspridning
 • Blodsmitta
 • Kontaktsmitta
 • Droppsmitta
 • Luftburen smitta
 • Zoonoser
 • Basala hygienrutiner
 • Handhygien
 • Speciella omständigheter
 • Kapitel 35 - Ergonomi
 • Arbetsställning
 • Hjälpmedel
 • Övningsuppgifter modul 6
 • Inlämningsuppgift modul 6

 • Instuderingsuppgifter
 • Kapitel 65 - Vårdhygien del 2
 • Kapitel 66 - Ergonomi
 • Kapitel 67 - Förflyttningsteknik
 • Kapitel 68 - Läkemedel, delegering
 • Kapitel 69 - Repetition
 • Kapitel 70 - Praktik
 • Kapitel 71 - Avslutning
 • Inlämningsuppgift modul 7
 • ACCESS

  Från det att du börjar studera en kurs har du tillgång till materialet under ett år.

  CERTIFIERAD
  När du gjort alla övningar och inlämningsuppgifter samt avklarat examen skickar vi dig ett Certifikat.
  KUNDNÖJDHET
  Vi är lyhörda för våra kunders omdömen och kommer därför att maila dig en kort enkät efter avslutad kurs.

  KURSPORTALEN

  Du läser kursen i vår kursportal när du vill. Där finns skärminspelade föreläsningar, stillbilder från föreläsningarna, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Du gör allt i kursportalen inkl slutprovet.

  MÅLGRUPP

  Utbildningen är gjord för dig som vill studera var du vill, när du vill och hur du vill. Du har tillgång till kursmaterialet oavsett teknikplattform, t ex stationär dator, laptop, surfplatta eller mobiltelefon. Eftersom kursen bedrivs i din valda studietakt går det utmärkt att kombinera utbildningen med arbete. Du väljer också själv när du vill starta kursen. Inga förkunskaper behövs om det inte anges att du måste ha läst en viss modul eller kurs innan.

  EXAMEN

  Efter godkända inlämningsuppgifter och examensarbete har du uppnått kraven för Certifierad Undersköterska.

  UTBILDNINGENS INNEHÅLL

  Här ovan hittar du en detaljerad kursplan. Du får tillgång till skärminspelade föreläsningar, filmer, stillbilder från föreläsningarna, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Övningsuppgifterna är till för att du ska träna med nyss genomgånget material. Dessa skickas inte in. Inlämningsuppgifterna skickas in för granskning av vår personal och sedan får du återkoppling på dessa.

  Du läser i valfri studietakt men om heltid ca 20 veckor.

  KURSAVGIFT

  Kursavgiften för utbildningen till Certifierad Undersköterska är 14 500 kr inkl. moms. Betalning i förskott mot faktura med 2 417 kr inkl moms per modul eller hela utbildningen mot en faktura. Delbetalning under 12 månader möjlig a 1 330 kr/månad.

  I kursavgiften ingår:
  - Föreläsningsmaterial i Kursportalen genom skärminspelningar
  - Övningsuppgifter
  - Inlämningsuppgifter
  - Kontinuerlig support via mail och telefon samt yrkesvägledning
  - Utfärdande och utskick av examensbevis

  SUPPORT

  Om du under dina studier stöter på frågor eller problem kan du maila på support@academyonline.se så hjälper vi dig.

  FRÅGOR

  Om du har frågor innan du gör din anmälan maila dessa till support@academyonline.se
  Du kan också ringa på 0775-544000 vx.

  ANMÄLAN

  Vi behöver få in din anmälan skriftligen via kontaktformuläret nedan eller via mail till support3@academyonline.se
  Ange vilken yrkesutbildning eller kurs anmälan avser.